АНКЕТА ЗА ОЦЕНКА НА НИВОТО НА БОЛНИЧНА КУЛТУРА В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Настоящата анкетна карта има за цел да проучи Вашето мнение за проблемите, свързани с културата на безопасност на пациентите, както и оценката Ви за грешките в медицинската практика и системата за регистрирането им в болницата, в която работите.

ПОПЪЛВАНЕ НА АНКЕТНА КАРТА

Цел, задачи и очакваните резултати от НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ №11/2017 МУ – Пловдив


ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

 1. Да се създаде концептуална рамка и класификационна система (таксономия), съдържаща основни термини и понятия, свързани със степента на риск и повишаване на болничната култура в ЛЗБП.
 2. Да се създаде валидиран на български език въпросник за оценка на болничната култура за осигуряване на пациентна безопасност.
 3. Да се разработи web-базирана платформа за online анонимно (при запазена конфиденциалност между участниците) регистриране и анализ на нивото на болнична култура за осигуряване на безопасност на пациента чрез валидирания на български език въпросник.
 4. Организиране и провеждане на представително проучване, използвайки разработената web-базирана платформа.
 5. Да се сравнят собствените резултати с резултати от чужди проучвания.

 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 1. Създаване на концептуална рамка и класификационна система (таксономия), съдържаща основни термини и понятия.
 2. Създаване  на валидирана версия на български език на въпросник Agency for Healthcare Research and Quality.
 3. Създаване на софтуер за web-базирана система за регистриране и анализ на нивото на болничната култура за осигуряване безопасността на пациента в ЛЗБП.
 4. Повишаване нивото на качеството на болничната медицинска помощ, чрез подобряване информираността и самосъзнанието на персонала по проблемите, свързани с индивидуалните и системни грешки в медицинската практика и изграждане на „култура на доверие” и открита дискусия, вместо „култура на обвинение”.
 5. Насърчаване на обмена на успешни решения и подобрения между изпълнителите на медицинска помощ.

Анкетната карта съдържа 10 панела и попълването ú ще Ви отнеме 10 – 15 минути. Отбележете този отговор, с който сте съгласни най-много. Ако не желаете да отговорите на някой от въпросите или считате, че той не се отнася за вас, може да оставите отговора празен. Участието Ви е доброволно и анонимно, а получените резултати ще бъдат използвани само за целите на проучването. Качеството на това проучване в голяма степен зависи от Вашата ангажираност.


На базата на проучената литература и световен опит предлагаме наши работни дефиниции, които ще Ви улеснят при попълване на въпросника:

 • „Нежелано събитие“ (аdverse event) – всяко усложнение или неволно увреждане на пациент, произтичащо от медицинските грижи (вкл. лечение; високо-рискова инвазивна интервенция/процедура или др.), което води до удължаване на болничния престой, инвалидност или дори смърт на пациента при спазени стандарти, алгоритми, протоколи и правила за добра медицинска практика, заложени в професионалните задължения. В по-голямата си част нежеланите събития са предвидими, но не винаги са предотвратими. В медицинската практика нежеланото събитие не е в пряка връзка с противоправно поведение, а е неизменна част от упражняването на високорискови дейности.
  Неблагоприятният резултат (adverse outcome) е изход от нежеланото събитие или последица от прогресия на заболяването на пациента. 

Пример: Пациент с пневмония, който приема индиректен антикоагулант за хрончино предсърдно мъждене получава гастроинтестинално кървене. Дори ако дозата на антикоагулантът е в подходящия диапазон, би могло да се получи кървене от ГИТ, особено ако пациентът приема и други медикаменти, без препоръката на лекуващия лекар.

 • „Медицинска грешка“ (medical error) е категория нежелано събитие, което води до удължаване на болничния престой, инвалидност или дори смърт на пациента, предизвикано от потенциално предотвратимо неправилно действие и/или бездействие (пропуск), поради неспазване на установените професионални  задължения, стандарти, алгоритми, протоколи или правила за добра медицинска практика или се дължи на недостатък на здравната система. Винаги, когато е налице „медицинска грешка“ има виновно причинена вреда на пациента и се търси отговорност (персонална или на системата). 
  Когато липсват доказателства за „медицинска грешка“, правилно е да се използва термина „нежелано събитие“. 

Пример: На пациент с хронична бъбречна недостатъчност е предписан нефротоксичен медикамент, който влошава бъбречната функция и жизнени показатели.

 • „Безопасност на пациента“ представлява съвкупност от мерки и действия за превенция на пациента от нежелани събития или грешки, които са резултат от процеса на медицинското обслужване.
 • „Културата на безопасност“ е съвкупност от възприетите в организацията ценности, норми и модели на поведение от страна на всички служители и мениджъри, за да се поддържа безопасност на пациентите.
 • Под основно работно място приемаме отделението, клиниката, сектор или лаборатория (болнично звено), където прекарвате по-голяма част от работното си време.
 • „Болнично звено“ – отделение, клиника, сектор или лаборатория.
 • „Система за доброволно докладване“ – съвкупност от организационни мерки за събиране, анализиране и съхранение на информация свързана с нежелано събитие или грешка в медицинската практика.