УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА АНКЕТНАТА КАРТА

Въпросникът е преведен на български език с изричното съгласие на Healthcare Research and Quality, USA.

Източник: https://www.ahrq.gov/sops/quality-patient-safety/patientsafetyculture/hospital/index.html

Настоящата анкетна карта има за цел да проучи Вашето мнение за проблемите, свързани с културата на безопасност на пациентите, както и оценката Ви за грешките в медицинската практика и системата за регистрирането им в болницата, в която работите. Анкетната карта съдържа 10 панела и попълването ú ще Ви отнеме 10 – 15 минути. Отбележете този отговор, с който сте съгласни най-много. Ако не желаете да отговорите на някой от въпросите или считате, че той не се отнася за вас, може да оставите отговора празен. Участието Ви е доброволно и анонимно, а получените резултати ще бъдат използвани само за целите на проучването. Качеството на това проучване в голяма степен зависи от Вашата ангажираност. На базата на проучената литература и световен опит предлагаме наши работни дефиниции, които ще Ви улеснят при попълване на въпросника:

 • „Нежелано събитие“ (аdverse event) – всяко усложнение или неволно увреждане на пациент, произтичащо от медицинските грижи (вкл. лечение; високо-рискова инвазивна интервенция/процедура или др.), което води до удължаване на болничния престой, инвалидност или дори смърт на пациента при спазени стандарти, алгоритми, протоколи и правила за добра медицинска практика, заложени в професионалните задължения. В по-голямата си част нежеланите събития са предвидими, но не винаги са предотвратими. В медицинската практика нежеланото събитие не е в пряка връзка с противоправно поведение, а е неизменна част от упражняването на високорискови дейности.

  Неблагоприятният резултат (adverse outcome) е изход от нежеланото събитие или последица от прогресия на заболяването на пациента.

  Пример: Пациент с пневмония, който приема индиректен антикоагулант за хрончино предсърдно мъждене получава гастроинтестинално кървене. Дори ако дозата на антикоагулантът е в подходящия диапазон, би могло да се получи кървене от ГИТ, особено ако пациентът приема и други медикаменти, без препоръката на лекуващия лекар.

 • „Медицинска грешка“ (medical error) е категория нежелано събитие, което води до удължаване на болничния престой, инвалидност или дори смърт на пациента, предизвикано от потенциално предотвратимо неправилно действие и/или бездействие (пропуск), поради неспазване на установените професионални задължения, стандарти, алгоритми, протоколи или правила за добра медицинска практика или се дължи на недостатък на здравната система. Винаги, когато е налице „медицинска грешка“ има виновно причинена вреда на пациента и се търси отговорност (персонална или на системата).

  Когато липсват доказателства за „медицинска грешка“, правилно е да се използва термина “нежелано събитие”.

  Пример: На пациент с хронична бъбречна недостатъчност е предписан нефротоксичен медикамент, който влошава бъбречната функция и жизнени показатели.

 • „Безопасност на пациента“ представлява съвкупност от мерки и действия за превенция на пациента от нежелани събития или грешки, които са резултат от процеса на медицинското обслужване.
 • „Културата на безопасност“ е съвкупност от възприетите в организацията ценности, норми и модели на поведение от страна на всички служители и мениджъри, за да се поддържа безопасност на пациентите.

Раздел А: Вашето работно място, отделение, клиника или сектор.

Моля, отбележете Вашето съгласие или несъгласие с изброените по-долу твърдения по отношение на вашето работно място.

Раздел В. Вашият наставник/ ръководител

Моля, изразете Вашето съгласие или несъгласие със следните твърдения за Вашия пряк наставник/ ръководител на работното място, към когото можете директно да се обръщате.

Раздел С. Комуникации

Колко често във Вашето болнично звено се случва следното?

Раздел D. Честота на докладваните нежелани събития или грешки

Когато се случва нежелано събитие или грешка на работното Ви място, колко често се докладва, ако:

Раздел Е. Оценка за степента на безопасност на пациента

Раздел F. Вашата болница

Раздел G. Брой на докладваните нежелани събития или грешки

Раздел H. Информация за Вашия професионален опит

Раздел I. Хакарактеристики на болницата