1 2 3 4 5 6 7

Раздел D. Честота на докладваните нежелани събития

Когато се случва грешка на работното Ви място, колко Често тя се докладва, ако:

1. е установена, но коригирана и предотвратена навреме, преди да навреди на пациента?

2. е извършена, но не е навредила на пациента?

3. е извършена и довела до увреждане на пациента?

Раздел Е. Оценка за степента на безопасност на пациента

Дайте Вашата оценка за степента на безопасност на пациентите във Вашето болнично звено.