Отговор на писмо до редактора, озаглавено „Методологически въпрос за изследване на смесени методи на докладвани клинични случаи на нежелани събития, медицински грешки и близки пропуски в здравеопазването“.

Reply to letter to the editor titled „Methodological issue on mixed-methods study of reported clinical cases of undesirable events, medical errors, and near misses in health care“.

Сравняване на културата на безопасност на пациентите в български, хърватски и американски болници – предварителни резултати

Comparing patient safety culture in Bulgarian, Croatian and American hospitals – preliminary results

 

Сравнителен анализ на културата за безопасност на пациентите между частните и публичните болници, използвайки българската версия на HSOPSC – уеб-базирано проучване

Comparative Analysis of Patient Safety Culture Between Private and Public Hospitals Using the Bulgarian Version of HSOPSC – a Web-Based Survey

 

 

Избрани докладвани случаи

Анкетната карта, включена в Web-базираната платформа предлага отворен въпрос. Чрез него респондентите могат да съобщават доброволно при гарантирана конфиденциалност случаи, свързани с безопасността на пациента в болничните лечебни заведения. Най-изчерпателно докладваните казуси бяха в последствие оценени и коментирани от експерти с цел споделяне на опит, учене от практиката и повторно недопускане на медицински грешки и пропуски. Съгласно Общият регламент относно защитата на данните (GDPR) Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година са спазени всички изисквания, свързани със защита на личните данни. Авторите на проекта гарантират, че информацията в казусите по никакъв начин не може да бъде свързана с конкретни хора и обекти.

Казус 1.                        Казус 2.                               Казус 3.                     Казус 4.

Казус 5.                        Казус 6.                               Казус 7.                      Казус 8.

Казус 9.                        Казус 10.

Oт отговорите на отворения въпрос от онлайн анкетата за възникване на нежелани събития и грешки бяха изведени следните детерминанти:

  • Недостиг на човешки ресурси и текучество на персонала;
  • Нарушено съотношение между заетите лекари и медицински сестри;
  • Стрес при изпълняване на ежедневните задачи, натовареност с писмена работа и бюрокрация;
  • Липса на екипна работа и/или неефективна комуникация между персонала вътре в болницата и между персонал и пациентите;
  • Наличие на неефективни системи за мотивация сред персонала;
  • Пропуски при спазване на медицинските стандарти, кодекс за професионална етика и др;
  • Страх от наказания и санкции при доброволно споделяне на грешки и нежелани събития;
  • Липса на унифицирана и утвърдена в страната конфиденциална система за регистриране и докладване на грешки и нежелани събития в медицинската практика.