Сравнителен анализ на културата за безопасност на пациентите между частните и публичните болници, използвайки българската версия на HSOPSC – уеб-базирано проучване

Comparative Analysis of Patient Safety Culture Between Private and Public Hospitals Using the Bulgarian Version of HSOPSC – a Web-Based Survey