Отговор на писмо до редактора, озаглавено „Методологически въпрос за изследване на смесени методи на докладвани клинични случаи на нежелани събития, медицински грешки и близки пропуски в здравеопазването“.

Reply to letter to the editor titled „Methodological issue on mixed-methods study of reported clinical cases of undesirable events, medical errors, and near misses in health care“.