Психометрични свойства на българската версия на Болнично проучване за култура на безопасност на пациентите

Psychometric properties of the Bulgarian version of Hospital Survey on Patient Safety Culture