Възприятие на културата за безопастност на пацианте между болничния персонал

Perception of patient safety culture among hospital staff

Психометрични свойства на българската версия на Болнично проучване за култура на безопасност на пациентите

Psychometric properties of the Bulgarian version of Hospital Survey on Patient Safety Culture