Възприятие на културата за безопастност на пацианте между болничния персонал

Perception of patient safety culture among hospital staff

Психометрични свойства на българската версия на Болнично проучване за култура на безопасност на пациентите

Psychometric properties of the Bulgarian version of Hospital Survey on Patient Safety Culture

Отговор на писмо до редактора, озаглавено „Методологически въпрос за изследване на смесени методи на докладвани клинични случаи на нежелани събития, медицински грешки и близки пропуски в здравеопазването“.

Reply to letter to the editor titled „Methodological issue on mixed-methods study of reported clinical cases of undesirable events, medical errors, and near misses in health care“.

Сравняване на културата на безопасност на пациентите в български, хърватски и американски болници – предварителни резултати

Comparing patient safety culture in Bulgarian, Croatian and American hospitals – preliminary results

 

Сравнителен анализ на културата за безопасност на пациентите между частните и публичните болници, използвайки българската версия на HSOPSC – уеб-базирано проучване

Comparative Analysis of Patient Safety Culture Between Private and Public Hospitals Using the Bulgarian Version of HSOPSC – a Web-Based Survey

 

 

Смесен модел на проучване на докладвани нежелани събития, медицински грешки и пропуски в здравеопазването