Сортирано по tarev

Отговор на писмо до редактора, озаглавено „Методологически въпрос за изследване на смесени методи на докладвани клинични случаи на нежелани събития, медицински грешки и близки пропуски в здравеопазването“.

Reply to letter to the editor titled „Methodological issue on mixed-methods study of reported clinical cases of undesirable events, medical errors, and near misses in health care“.

Сравнителен анализ на културата за безопасност на пациентите между частните и публичните болници, използвайки българската версия на HSOPSC – уеб-базирано проучване

Comparative Analysis of Patient Safety Culture Between Private and Public Hospitals Using the Bulgarian Version of HSOPSC – a Web-Based Survey